Úvod
Mladí
TeenSTAR VÝUČBA
Rodičia
Učitelia
Učebnica
O nás
Kontakt
I. časť: TeenSTAR program pre žiakov a žiačky základných škôl

Študijné osnovy sú určené pre žiakov a žiačky siedmych, ôsmych a deviatych tried základných škôl. Niektoré dievčatá ešte nemajú menštruáciu, preto nebudú môcť kompletne sledovať obsah 4. kapitoly dovtedy, kým u nich nezačne tvorba hlienu krčka maternice.

Ak sa dievčatá i chlapci zúčastnili kurzu v siedmej triede, možno neskôr, keď budú ôsmaci alebo deviataci prehĺbiť obsah študijných osnov a udržať tak záujem.

 

Základné otázky vedúce k cieľom:

 • Aké majú názory chlapci a dievčatá v puberte na sexualitu a aké sú ich postoje k nej?
 • Aké sú spoločenské stereotypy, najmä na tie, ktoré sú úmyselne a bez zábran zobrazované v masmédiách?
 • Aká je adekvátnosť či neadekvátnosť týchto stereotypov v informáciách o sexe?
 • Aké máš vlastné názory na sexualitu?
 • Vieš o telesných a psychologických rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami?
 • Chceš si ujasniť vlastné sexuálne pocity a túžby a vedieť zaobchádzať s týmito pocitmi a túžbami druhých?
 • Treba v niečom zmeniť tvoj názor na chodenie chlapcov s dievčatami?
 • Chceš sa naučiť viesť dialóg so samým sebou a s inými o chodení, sexualite a sexe?
 • Potrebuješ podporiť vzťah rodič – dieťa a vzájomnú komunikáciu?
 • Chceš prijať, že rozhodnutia o pohlavnej aktivite musia byť v prvom rade mravné?
 • Chceš porozumieť, prečo sex mimo manželstva ochudobňuje partnerov?
 • Chceš získať zmysel pre úctu ku kráse sexuality

                                                    (revidované autorkou: 8/1989, slov. verzia 05/2007)

Poznámka: ND = náboženský dodatok pre kresťanskú výchovu

Prípravné stretnutia
Hodiny sú koedukačné, ale niektoré sú určené zvlášť pre chlapcov i pre dievčatá, pričom je vhodné, aby špeciálne časti o pohlavných orgánoch vyučoval učiteľ rovnakého pohlavia.

1. téma (koedukačná): Dospievanie, uvedomenie si seba.
Myšlienka: Láska je základným a prirodzeným povolaním človeka, je v nej priazeň i príťažlivosť.

2. téma (koedukačná): Rozdiely medzi mužom a ženou
Myšlienka: Muž a žena sú sami osebe neúplní – telesne sú dva samostatné, odlišné ľudské subjekty, ale majú rovnakú účasť na schopnosti žiť v pravde a v láske.

3. téma (koedukačná): Sexualita
Myšlienka: Sexualita je súčasťou každej osobnosti, pomocou nej sa vyjadruje láska. Sexuálne vzťahy sú vyhradené tým, ktorí prijali zodpovednosť jeden za druhého na celý život a aj za tých, ktorí sú plodom ich lásky.

4. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah rovnaký): Reprodukčný systém
Myšlienka: Iba ľudské telo je spojené s rozumným užívaním slobody – a tá spočíva v poslúžení svojím telom druhému v láske, úcte, vernosti a s rešpektom.

5. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah prispôsobiť): Menštruačný cyklus
Myšlienka: Radosť z rozvoja ženskosti, krása materstva, nádhera rozmnožovania, hlboký zmysel panenstva.

6. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah prispôsobiť):
Plodnosť a zodpovedné rodičovstvo
Myšlienka: Plodnosť bola niekedy považovaná za dar (ND: a požehnanie), dnes je všeobecne braná ako príťaž. Postoje „ pro-choice“ a „pro-life“ (ND: a „zmýšľanie proti počatiu“).

7. téma (koedukačná) :
Vlastné sexuálne pocity (túžby) a správne rozhodovanie
Myšlienka: Zdravá sexuálna identita závisí od rovnomerného rozvoja poznávania a prijímania svojho tela, vyjadrovania svojich citov, zdravých vzťahov s ostatnými (ND: a hľadania a uznania Božieho plánu so mnou. Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2 Tim 1, 7)

8. téma (koedukačná): Zázrak života
Myšlienka: Život je dar: nikto a za nijakých okolností si nemôže nárokovať právo zničiť žiadnu ľudskú bytosť.

9. téma (koedukačná): Mravné správanie
Myšlienka: Prirodzený mravný poriadok je v každom človeku. (ND: Kresťanské učenie o morálke.) Sexuálna morálka je hlboko zakorenená aj v zákonoch prírody.

10. téma (koedukačná): Moja sloboda, zodpovednosť a životné povolanie
Myšlienka: Niet lásky bez zodpovednosti a zodpovednosť bez lásky.

11. téma (koedukačná): Záverečné zhodnotenie
Výstupný test. a Zhodnotenie prínosu TSP.
Copyright © TeanSTAR.sk | Powered by Lord yashik
All rights reserved. | Meno, Ulica, Mesto, e-Mail